Poppy WebDesign
Wise IT Services Pty Ltd
Gyülekezet
"Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel." ApCsel 2:47

60 éves a Sydneyi Magyar Református Egyház

1950. Május 21-én volt az első magyar nyelvű, református szellemiségű istentisztelet NSW-ben. Isten segítségével ez alkalomból 2010. Május 9-én ünnepi istentiszteletet tartottunk Strathfieldben, az elmúlt 60 év számvetését az alábbi linken megtekintheti.

1950-2010 Beszámoló (pdf)
Newtown 1959
Blacktown 1980
Burwood 1985
Sefton 1990
Íme a gyülekezetre vonatkozó részlet az Ausztráliai Magyar Református Egyház Új Dél Wales Egyházkerületének (AUMREÚDWEK) jogszabályából azaz a KÁNON-ból.

0. 01. Az Ausztráliai Magyar Református Egyház Új Dél Walesi Egyházkerülete magába foglalja az Új Dél Wales állama (New South Wales) és Canberra (ACT) területén élő magyar református gyülekezeteket, valamint szórványokat.

0. 02. Az AUMREÚDWEK az Ausztráliai Magyar Református Egyház Új Dél Walesi Egyházkerülete.

0. 03. Az AUMREÚDWEK belügyeit függetlenül, önrendelkezően, azaz autonom módon intézi, a jelen kánonban megszabott alapelvek szerint.

0. 04. Az AUMREÚDWEK ez idő szerint hat megszervezett gyülekezettel rendelkezik, de amennyiben erre igény merül fel, nyitott mindazon egyházközségek megalapítására és befogadására, amelyek a jelen Kánont önmagukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják.

I. Az egyházközség neve

1. 01. A közösség, melyet ez az alaptörvény minősít: vallásos közösség, azaz Gyülekezet.

1. 02. A Gyülekezet meghatározza magát, mint:
AUSZTRÁLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

ÚJ DÉL WALESI EGYHÁZKERÜLET

STRATHFIELDI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

1. 03. Új Dél Walesi - azt a földrajzi helyet jelöli, ahol él a Gyülekezet.

1. 04. Magyar - tagjainak magyar származását jelöli, valamint az istentiszteleti liturgia nyelvezetét.

1. 05. Református - azt a kálvinista hagyományt követi, mely szerint biblikus és hitvallásos alapra épül zsinat-presbiteri egyházszervezete, de istentisztelti és úrvacsorai közösséget vállal mindazon magyar evangélikus és római katolikus testvérrel, akik nem tartoznak valamely meglévő evangélikus vagy római katolikus egyházközséghez.

1. 06. Az AUMREÚDWEK egyházközségei, szorványai: Strathfield, Canberra, Dean Park, Katoomba, Newcastle, Penrith és Wollongong.

A megnevezett Strathfield-i egyházközség, valamint Canberra, Dean Park, Katoomba, Newcastle, Penrith és Wollongong leányegyházközségek az Ausztráliában lévő többi magyar református közösséggel együtt kíván egyháztestet alkotni, hogy így is tagja lehessen a világ magyar reformátusságát egy családba összekapcsoló szervezeteknek.

1. 07. Az AUMREÚDWEK a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata (MRETZS) egyik tagjának tekinti magát, úgy mint az Ausztráliában szolgáló Magyar Református Egyházteste. Életére vonatkozóan ajánlás (javaslat) értékünek fogadja el a MRETZS határozatait.

IV. Az AUMREÚDWEK-hoz tartózó 
Egyházközségek tagsága

4. 01. Az AUMREÚDWEK felnőtt tagja lehet minden olyan személy, aki a keresztyén egyház rendje szerint részesült a keresztség szentségében, a református egyház rendje szerint konfirmált, vagy hitbeli nagykorúságot nyert valamilyen keresztyén (Krisztusban hivő) vallási felekezetnél, valamint kifejezi óhaját, hogy a konfirmáció szertartásának kész alávetni magát.

4. 02. Az AUMREÚDWEK tagja ismeri a magyar nyelvet és a magyar kultúrát, azt ápolja és oltalmazza az egyház keretein belül rendelkezésére álló eszközök által, amelyek nem sértik a közösség egyházi és nemzeti hagyományait.

4. 03. Tagja lehet az AUMREÚDWEK-nek minden olyan, a 4.01 feltételeinek eleget tett, magyarul már vagy még nem beszélő, de az egyház Kánonját elfogadó keresztyén személy, aki felvállalja egyházunk magyar hagyományait és azzal rokonszenvez.

4. 04. Az AUMREÚDWEK tagjának joga és kötelessége: részt vesz a gyülekezet istentiszteleti alkalmain és él az úrvacsorával, valamint keresztyén hitben és Krisztus iránti engedelmességben él.

4. 05. Az AUMREÚDWEK tagja rendszeresen kiveszi részét a gyülekezet anyagi terheinek közös viselésében, azáltal, hogy istentiszteleten perselyezik, a presbitérium által megállapított havi legkevesebb 10 (tíz) dolláros egyházfenntartói adományát befizeti, valamint rendkívüli adományával segíti az egyházközség soron kívüli anyagi gondjainak fedezését, rendkívüli kiadásait, illetve részt vesz a rászoruló hívek segélyezésében.

4. 06. Az AUMREÚDWEK tagja választó és megválasztható joggal bír. Tagja az Egyházközségi Közgyűlésnek, amennyiben eleget tett a fenti követelmények mindegyikének.

4. 07. Az AUMREÚDWEK tagságáról névjegyzék készül minden esztendőben, az évi rendes Közgyűlés összehívása előtt egy hónappal bezárólag. Azok kerülnek fel a névjegyzékre, és válnak ezzel a Közgyűlés rendes tagjaivá, akik a Közgyűlés összehívása előtt egy hónappal kifizették a fenntartói adományaikat az előző naptári évre.