Poppy WebDesign
Wise IT Services Pty Ltd
Lelkipásztor
"A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által." 2Timotheus 1: 14
Péterffy Kund - református lelkipásztor

1969-ben születtem Kolozsváron. Tanulmányaimat szülővárosomban kezdtem, majd Sárospatakon és az amerikai egyesült államokbeli Atlantában végeztem, a lelkipásztori oklevelet 1997-ben Sárospatakon kaptam kézbe.

A lelkipásztori szolgálatot Amerikában, a New Jersey állambeli jelentős magyar központban, Passaicban kezdtem, majd egyéves sydneyi szolgálat után két évet az Erdély ország fellegvárán levő Kommandón szolgáltam, ahonnan 2000 derekán hívtak vissza a dél keresztje alá.
Azóta Új-dél-wales államban három valamint az ausztrál főváros egy gyülekezetében végzem a lelkipásztori szolgálatot. 
Feleségem, Csala Réka Kovásznán, Erdélyben született. Pedagógiai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön, Nagykőrösön, majd Sydneyben végezte. 
Megszületett gyermekeink: Tekla tizenkettõ és fél, Hunor tíz, Magor 8 valamint Sarolt 4 évesek.
Házam népével együtt hiszem és vallom a Ausztráliai Magyar Református Egyház vezérigéjét: "Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját." Jelenések könyve 2: 10/b
Íme a lelkipásztorra vonatkozó részlet az Ausztráliai Magyar Református Egyház Új Dél Wales Egyházkerületének (AUMREÚDWEK) jogszabályából azaz a KÁNON-ból.

V. Az AUMREÚDWEK lelkipásztora
5. 01. Az AUMREÚDWEK által a szolgálatra meghívott, megválasztott vagy kiküldött lelkipásztornak a következő feltételeknek kell eleget tennie:
5. 02. Oklevéllel (végbizonyítvány) kell rendelkeznie, melyet valamely magyar egyháztest református teológiai intézetében (akadémiáján) szerzett.

5. 03. A lelkipásztort felszentelte valamely magyar református egyháztest, annak Közgyűlése előtt a megfelelő istentiszteleti szertartás keretén belül esküt tett Jézus Krisztus szolgálatára és a lelkészi feladatok teljesítésére, melynek alapján az illető egyház-test kirendelte/ kiküldte az Anyaszentegyház szolgálatára.

5. 15. A lelkipásztor kötelességei a következők:

5. 15. 01. Hirdesse az Isten Igéjét alkalmas és alkalmatlan időben az egyház által elfogadott hitvallások tanítása szerint.

5. 15. 02. A templomi istentiszteleteket a hagyományos rendben vezesse és szolgáltassa ki a sákramentumokat az egyház hagyományának megfelelően, az esketési és temetési, valamint házi istentiszteleteken a hitvallás és a liturgia szellemében cselekedjen.

5. 15. 03. Felügyelje az egyházközségben folyó belmissziói és adminisztrációs tevékenységet.

5. 15. 04. Végezze az ifjak vallásos képzését és nevelését, ugyanakkor felvigyázzon a hitvallási fegyelemre a gyülekezetben, azaz őrizze a tan tisztaságát.

5. 15. 05. Lelkipásztori és lelkigondozói látogatást tegyen a gyülekezet tagjainál, családoknál, betegeknél, lelkigondozásra szorulóknál, valamint minden olyan esetben, amikor hívják.

5. 15. 06. Keresztyén életével szolgálja a gyülekezet és az Anyaszentegyház jó rendjét, emberi részrehajlás nélkül.

5. 15. 07. Vigasztalja a szomorúságba esteket, irányítsa a megtévedteket, figyelmeztesse az egyházi fegyelem ellen vétőket, amint az Igében a kegyelem Ura erre elhívta (2.Tim.4,1-5).

5. 15. 08. Mint a Presbitérium elnöke, ennélfogva összehívja a gyűlését a gondnokkal együtt és vezeti a presbiteri gyűléseket, és a gondnokkal együtt aláírja a presbiteri jegyzőkönyveket.

5. 15. 09. Felügyel az egyházközség leltárára, ingó és ingatlan vagyonára, valamint ellenőrzi az egyházközség pénzügyvitelét a gondnokkal együtt.

5. 15. 10. Vezeti az egyházközség hivatalában lévő anyakönyveket, munkanaplót és iktatókönyvet. Az egyház adminisztrációját ékes és szép rendben vezeti, rendezi és megtartja.

5. 15. 11. Megszervezi az AUMREÚDWEK tagjainak mindig időszerű tájékoztatását azzal, hogy minden hónapban szerkeszt egy gyülekezeti lapot. Mindezek tartalma meg kell feleljen az egyház hitvallásainak, hagyományának és jó rendjének.

5. 15. 12. A gondnokkal együtt képviseli az egyházközséget az egyházi és világi hatóságoknál, illetve egyházi és világi fórumokon.

5.15. 13. A lelkipásztor egyházi szertartás végzésekor fekete ruhát, fehér inget, sötét nyakkendőt, fekete palástot és alkalmilag fekete föveget/süveget köteles viselni. Megjelenésével, viselkedésével és öltözködésével a lelkészi hivatás komoly méltóságának megfelelni, egyházi vagy társadalmi ünnepségen sötét öltözetet viselni.

5. 16. A lelkipásztor jogai a következők:

5. 16. 01. A lelkipásztornak évente egy havi fizetett pihenőszabadság jár.