Poppy WebDesign
Wise IT Services Pty Ltd
Presbitérium
"Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai." 1Péter 4: 10
Strathfieldi Református Egyház tisztségviselői

2011-2014

Presbiterek: 
Bánki Éva, Doby Ibolya, Gaál Béla, Gáspár András, Hevesi Nagy Péter, Kardos Olga, Kelemen Pál, Kicsi Gábor, Kiss Magda, Otel Mária, Pap Ibolya, Varga Julius, Vida János és Vida Zsuzsa
Gondnok: Sepansky Emília
A tisztségviselő esküjének szövege
ÉN N. N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szenthároms´g,
egy, örök, igaz Isten, hogy presbiteri tisztemben, melyre Isten akaratából e gyülekezet elválasztott,
a mi Urunk Jézus Krisztusnak hűséges szolgája leszek.
A fennálló egyházi törvényeknek és törvényes rendeleteknek
minden teendőimben kész szívvel engedelmeskedem.
A lelkipásztort és egyházunk munkásait egyházvédő és építő munkájukban
minden erőmből támogatni szent kötelességemnek ismerem.
Ha emberi gyarlóságból akár az egyházi törvények, 
akár törvényes felsőbbségek ellen valamivel vétek, 
az egyház fenyítékét alázatosan felveszem.
Az általam igaznak ismert református vallást sem félelemből, 
sem adományért, sem más egyéb tekintetért meg nem tagadom.
Beszédemmel, minden munkásságommal, jó példámmal és egész életemmel 
Anyaszentegyházunk építésére és Isten országa terjesztésére törekszem, 
naponként igyekezvén magam is és hívogatván másokat is követni azt, 
aki a Fő, a mi Urunk Jézus Krisztust.
Isten engem úgy segéljen.
Ámen.

Erre a linkre kattintva megtekinthető egy video az eskütételről

Strathfieldi Református Egyház tisztségviselői

2005-2008

Presbiterek:
Bánki Éva,, Bárány Antal, Bárány Márta, Doby Ibolya, Ferrier Ilona, Gaál Béla, Gáspár András, 
Gredula János, Kányási Sándor, Kelemen Pál, Kicsi Gábor, Kicsi Csilla, Nagy Béla, Otel Mária, 
Torjai Toth Levente , Vida János és Vida Zsuzsa.
Íme a presbitériumra vonatkozó részlet az Ausztráliai Magyar Református Egyház Új Dél Wales Egyházkerületének (AUMREÚDWEK) jogszabályából azaz a KÁNON-ból.

VI. Az AUMREÚDWEK presbiteri tisztsége
6. 01. A presbiterek az egyházközségek lelki és anyagi ügyeinek valamint javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányítására választanak. A presbitereket az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell választani, mégpedig hitükről bizonyságot tett, templomos egyháztagok közül, akiknek életkora meghaladta a 25 évet.

6. 10. A presbitérium az egyházközség vezető testülete, annak lelki és anyagi életének irányítója.

A presbiter feladatai és kötelességei:

6. 10. 01. Az egyházközség lelki és anyagi ügyeinek vezetése a lelkipásztorral közösen.

6. 10. 02. A gyűléseken aktívan kell részt vennie, a döntéseket megkönnyítendő.

6. 10. 03. Az istentiszteleteket rendszeresen látogatja, úgy, hogy az istentisztelet eőltt a reá rótt kötelezettségeket teljesíti.

6. 10. 04. A templomi rendre felügyel a Presbitérium közösen megállapított feltételei szerint.

6. 10. 05. A gyülekezet megszervezésében cselekvően kiveszi részét. Családlátogatást végez a maga körzetében, vagy a Presbitérium által megállapított rend szerint.

6. 10. 06. A gyülekezet létszámának az emelése érdekében missziói munkát fejt ki minden magyar felé, aki még nem tartozik egy gyülekezetbe sem.

6. 10. 07. Önkéntes munka szervezése esetén, vagy bármilyen közösségi tevékenység alkalmával jelen van segítőkészségével és cselekvő részvételével.

6. 10. 08. Segít az évi fenntartói adományok összegyűjtésében.

6. 11. A Presbitérium mandátuma lejár, amikor az új presbitérium letette a hivatali esküjét.